Planung Straßenbeleuchtung St. Johann i.W. (T)
Planung der SB an der Bundesstrasse B108 im Gemeindegebiet St. Johann i.W. in Osttirol.

St. Johann i.W. (A)